Projekt

Lepší senior

Community Award Czech Republic 2017

Better Senior – We are leading Czech seniors to a positive view of themselves and their surroundings. We try to inspire them to actively participate in shaping the world around us and to greater joy in life. We build bridges between seniors and the rest of the world.

Vedeme české seniory ke kladnému pohledu na sebe i své okolí. Snažíme se je inspirovat k aktivní účasti na utváření světa kolem nás a k větší radosti ze života. světa. Stavíme mosty mezi seniory a zbytkem společnosti.