SDG: Quality Education

 • Numi – tvůj průvodce duševním zdravím 🧡

  Cena poroty

  Projekt Chatbot Numi využívá komunikační technologii chatbota. Numi dle předepsaného scénáře veřejnosti odpovídá na citlivé otázky týkající se duševního zdraví, pomáhá snížit stigmatizaci a poskytuje relevantní informace ohledně psychologické péče v České republice. Robot lidské chování nesoudí a konverzace probíhá přirozeně, v bezpečí a anonymitě. Jednou z nejohroženějších skupin duševními problémy jsou nyní mladí lidé (18–30 let) a především těm může Numi poradit, jaký by mohl být jejich další krok na cestě za duševní pohodou.

  Vývoj chatbota Numiho lze sledovat na instagramovém účtu @chatbotnumi

  Předem děkujeme za podporu! 🤖

  // The Chatbot Numi project uses chatbot communication technology. Following a prescribed script, Numi answers sensitive mental health questions, helps to reduce stigma and provides relevant information about mental health care in the Czech Republic. The robot does not judge and the conversation flows naturally, safely and anonymously. Our project is targeting mainly young people (18-30 years old) who are now one of the most dangered groups by mental health issues. Numi could offer a hand in deciding what one‘s next step could be.

  You can follow the development of Numi on the instagram account @chatbotnumi

  Thank you in advance for your support! 🤖

 • Comenio

  Comenio je webová aplikace, která má za cíl zlepšit dynamiku výuky a bořit komunikační ostýchavost u žáků. Nyní se v Comeniu zaměřujeme na integraci ukrajinských uprchlíků nejenom do českého školství. 

  // Comenio is a web application that helps integrate Ukrainian pupils into Czech education. By breaking down the language barrier, we help teachers and students

 • urbiq

  Projekt urbiq se zabývá vývojem nástroje pro efektivní tvorbu, komunikování a monitoring naplňování veřejných strategií. Jednou z hlavních oblastí projektu je transformace a vizualizace strategických dokumentů ze statických PDF do formy uživatelsky přívětivých interaktivních aplikací. Tyto aplikace nabízejí možnost obsahy dokumentů průběžně aktualizovat, odkazovat na zdroje i příklady dobré praxe a v neposlední řadě jsou skvělým nástrojem pro prezentování strategií veřejnosti. Naším cílem je zefektivnit naplňování veřejných strategií, usnadnit jejich komunikování směrem k široké veřejnosti a napomoci tak společnosti posunout se směrem k udržitelnější budoucnosti.

  // The urbiq project deals with the transformation of public strategies, concepts or other planning documents into a more attractive and effective form – interactive applications. Our goal is to help move society towards sustainable future – to meet the set goals and to better communicate the whole documents to the public. We are on our way to building a digital tool for creating, visualising and evaluating public strategies.

 • Animi

  Více než 1 miliarda lidí trpí alexithymií – neschopností identifikovat, pojmenovat, regulovat a komunikovat své emoce. Má drastický negativní dopad na vztahy, duševní a fyzické zdraví a účinnost terapie. Na trhu neexistuje žádné řešení, které by řešilo tento pravděpodobně nejvíce přehlížený problém duševního zdraví. Mobilní aplikace Animi pomáhá lidem identifikovat a pojmenovat jejich konkrétní emoce, a to logickým způsobem, kterému rozumí, a v budoucnu je poté naučí emoci i regulovat a komunikovat.

  // Over 1 billion people suffer from alexithymia – the inability to identify, label, regulate, and communicate their emotions. It has a drastic negative effect on relationships, mental and physical health, and therapy effectiveness. There is no clear solution addressing this probably most overlooked mental health condition. Animi app is helping those people identify and label their granular emotions in a logical way they understand, and will guide them through regulating and communicating them.

   

 • Máš Chvilku

  Cena poroty

  Přivádíme dobrovolnictví do 21. století. Chytře propojujeme ty s nedostatkem času a sil s těmi s dobrým srdcem. Bavíme se u toho! 

  // We make volunteering fit for the 21st century. We smartly connect those lacking time with those who have a good heart. And we enjoy it!

 • SeniorOn

  Projekt je pro seniory, kteří chtějí častější kontakt se svými blízkými. Projekt SeniorOn nabízí vzdělávací kurz, který je zaměřen na práci se sociálními sítěmi a moderními technologiemi. Projekt řeší odloučení seniora od rodiny, neznalost moderních technologií a mezigenerační distanc.

  // This project is for seniors who want more frequent contact with their loved ones. The SeniorOn project offers a training course that focuses on working with social networks and modern technologies. This project solves separation of the seniors from their families, ignorance of modern technologies and intergenerational distance.

 • Seek Speak

  Cena poroty

  Seek Speak se zaměřuje na osoby s poruchou sluchu nebo řeči, kde vytváříme neuronovou síť pomocí jazyka Python, čímž se snažíme naučit model co nejlépe vyhodnocovat odchylky ve výslovnosti a doporučit nejvhodnější učební sady pro konkrétní typ poruchy, které pak mohou sloužit jako zprostředkovatel telemedicínské pomoci mezi pacienty a logopedy. Po validaci a diskuzích s odborníky je naším cílem zvýšit počet osob, které již komunikují ústně z 30 % na 70 %.

  // Seek Speak focuses on people with hearing impairment or speech impediment, where we are building a neural network in Python where we try to teach the model to best evaluate deviations in pronunciation and recommend the most appropriate learning sets for a specific type of disorder, which then can serve as an intermediary telemedicine aid between patients and speech therapists. After validation and discussions with experts, our aim is to increase the number of people who already communicate orally, from 30% to 70%.

 • Nekrachni

  Cena poroty

  Webová a mobilní aplikace pro studenty ZŠ a SŠ s cílem zlepšit jejich finanční gramotnost, aby tak obstáli ve světě plném finančních příležitostí, ale také nástrah. Aplikace tvořená studenty pro studenty.

  // Web and mobile app for children and high schoolers which aims to improve economic and financial literacy so that young people will learn their way around the world full of not only financial opportunities but also threats.

 • Emoter

  EMOTER je nezisková organizace, která propojuje zdravotníky z České republiky a Ugandy. V rámci našich výjezdů pomáháme lidem, kteří nemají přístup k lékařské péči a lékům samotným. Vyjíždíme do odlehlých oblastí Ugandy, kde ošetřujeme, očkujeme a šíříme povědomí o prevenci. Podpořte nás finančním darem a pomozte nám tak zachránit další lidský život.


  EMOTER is a non-profit organization connecting healthcare workers from the Czech Republic and Uganda. During our trips, we help people who do not have access to medical care and medicines. We travel to remote parts of Uganda where we treat, vaccinate and spread prevention awareness. Support us with a donation and help us safe another human life.

 • Congroo

  V Congroo podporujeme mladé studenty v jejich vlastní cestě za spokojeností. Věříme, že za správných podmínek je každý schopen rozhodovat o své budoucnosti tak, aby plnil svůj potenciál. Vytváříme proto prostředí, ve kterém se může člověk poznat, rozvíjet a svobodně rozhodovat o tom, kým chce být.

  Poskytujeme myšlenky a nástroje, které vedou k celoživotnímu rozvoji.


  Congroo supports young students on their own journey towards satisfaction. We believe that under the right circumstances everyone is able to decide on their future to reach their full potential. That is why we create an environment in which one can discover, develop and freely decide on who they want to be.

  We offer ideas and tools that lead to lifelong development.

 • Neo.way

  Náš tým Neo.way řeší téma ženské intimity. Hlavní skupinou jsou pacientky s MRKH syndromem. Vytváříme platformu, kde překládáme texty, sdílíme příběhy a navzájem se informujeme. Také otevíráme tabuizované téma o neovaginálních operací či bolestivém sexu. Vytváříme pomůcku, která pomáhá ženám s MRKH syndromem, vaginismem nebo ženám, které mají bolesti při sexu a byla jim doporučena dilatační léčba.


  Our Neo.way team addresses female intimacy. The primary target group are patients suffering from the MRKH syndrome. We are building a platform where we translate texts, share stories and keep each other informed. We also aim to open the taboo topic of neovaginal surgery and painful sex. We are creating an aid that helps women suffering from the MRKH syndrome, vaginism and women who experience pain during sex and have been recommended a dilatation treatment.

 • Indiánky

  Jsou první neziskovou organizaci zabývající se neplodností, hormonální nerovnováhou, PCOS a endometriózou, založily Ann a Kája v květnu 2019. Od té doby se šíří celorepublikovou osvětu a ukazují nejen dívkám, že v tom rozhodně nejsou samy.
  Holky daly dohromady webovou stránku indianky.cz jako základní kámen pro vytvoření zázemí bez strašení a studu, kde chtějí ukázat všechny možné cesty k plodnosti a pořádají setkání lidí se stejnou výzvou – prostě to, co jim samotným v ČR chybělo. Do budoucna chystají spolupráci s lékařskou i širší veřejností a chtějí stát u zrodu nového společenského pohledu na potíže s (ne)plodností. Jejich síly aktuálně směřují k uvedení prvního, osvětového produktu na hormonální rovnováhu do sítě drogerií v České republice.


  We are the first non-profit organization specializing in infertility, hormonal imbalance, PCOS and endometriosis. The organization was founded in May 2019. Since then, it has been spreading awareness nationwide and showing not only girls that they are definitely not alone in this.
  The girls put together the website indianky.cz as a cornerstone for creating a fear and shame free environment where they want to show all possible paths to fertility and organize meetings of people facing the same challenge – essentially what they themselves missed in the Czech Republic. In the future, they are planning to cooperate with the medical and general public and want to stand at the onset of a new social perspective on (in)fertility issues. Their energy is currently directed at launching the first hormonal balance awareness product in a drugstore chain in the Czech Republic.

 • Za svojim snom

  Projekt Za svojim snom je vzdelávací program pre stredoškolákov zo sociálne znevýhodneného a menej podnetného prostredia. Vďaka absolvovaniu programu objavia a spoznajú svoj talent, vyberú si kariérne smerovanie, dostanú kontakt na vhodných zamestnávateľov a budú si vedomí toho, že aj oni môžu snívať.


  Za svojim snom is an educational program for high school students from socially disadvantaged and understimulating environments. While in the program, they will discover and recognize their talents, choose their career direction, receive contact details for suitable employers, and they will understand that they are also allowed to have dreams.

 • Melogee

  Cena poroty

  Věříme tomu, že na hudební nástroj se může naučit hrát úplně každý. Chceme vytvořit prostor, kde se budou moct potkávat amatérští hráči.