SDG: Sustainable Cities and Communities

 • MĚSTSKÉ HOLUBNÍKY

  Projekt Městské Holubníky jsem založila, aby pomáhal městům a občanům řešit problém s holuby šetrným a udržitelným způsobem. Města praktikují v rámci regulace holubů nehumánní a kruté způsoby jako jsou deratizace plynem, odstřely a trávení. Tyto metody přitom nejsou efektivní a problém stále zůstává. Oproti tomu v regulačním městském holubníku jsou holubi pod kontrolou a v dobré zdravotní kondici. Pravidelně se jim vyměňují vejce za atrapy, čímž dochází ke snížení jejich počtu.

  Ač se to možná nezdá, téma městských holubů je kontroverzní a složité. Nikdo se o ně nezajímá – nespadají pod ornitology ani záchranné stanice a dokonce ani holubáři o ně nejeví zájem. Nyní se mi ozývají lidé z celé republiky a chtějí se na vzniku holubníků podílet.

  Mým cílem je vytvořit síť holubníků pro celou Českou republiku a expandovat do zahraničí. Ve spolupráci s charitou a dalšími organizacemi chci poskytnout nové pracovní příležitosti dalším lidem.

  I founded project the Urban Pigeon Lofts to help cities and citizens solve the problem with pigeons in a gentle and sustainable way. Cities practice inhumane and cruel ways to regulate pigeons such as gas extermination, shooting and digestion. However, these methods are not effective and the problem still remains. In contrast, in the regulatory city loft, the pigeons are under control and in good health. Their eggs are regularly exchanged for dummies, reducing their numbers.

  Although it may not seem like it, the topic of city pigeons is controversial and complex. Nobody is interested in them – they are not covered by ornithologists or rescue stations, and even pigeon fanciers are not interested in them. Now people from all over the country are contacting me and they want to participate in the creation of pigeon lofts.

  My goal is to create a network of pigeon lofts for the entire Czech Republic and to expand abroad. In cooperation with charity and other organizations I want to provide new job opportunities to other people.

 • MEESTO

  MEESTO je studentské řešení městských problémů pomocí sociologického výzkumu. Studenti humanitních i technických oborů pod vedením odborníků aplikují své studijní metody. Výsledky projektů budou dále rozvíjeny a realizovány za účelem zisku.

  MEESTO is a student-led solution to urban problems through sociological research. Under the guidance of experts, students from both humanities and engineering disciplines apply their study methods. The results of the projects will be further developed and implemented for profit.

 • Gomed

  Gomed je revolučním rozcestníkem lékařských urgentních příjmů a akutních ambulancí, který se zaměřuje na dvě klíčová problémová místa – dlouhé čekací doby a nedostatek informací.

  Naše inovativní platforma umožní pacientům rychlý a přesný přístup k odborné péči tím, že je navede k nejbližší vhodné lékařské ordinaci pro jejich konkrétní potřeby. Tímto způsobem snižujeme nejen stres pacientů, ale i vytížení zdravotnických zařízení a jejich personálu.

  Gomed také poskytuje aktuální informace o čekacích dobách, což umožňuje pacientům zvolit optimální místo pro svou péči. Díky Gomedu mohou pacienti získat potřebnou péči efektivněji a zdravotníci se mohou soustředit na to, co opravdu umí nejlépe – léčit.

  ——————–

  Gomed is a revolutionary directory of medical emergencies and acute care clinics that focuses on two key problem areas – long waiting times and lack of information.

  Our innovative platform enables patients to have quick and accurate access to specialized care by guiding them to the nearest suitable medical facility for their specific needs. In this way, we reduce not only the stress of patients but also the strain on healthcare facilities and their staff.

  Gomed also provides up-to-date information on waiting times, allowing patients to choose the optimal location for their care. Thanks to Gomed, patients can receive the necessary care more efficiently, and healthcare professionals can focus on what they do best – treating.

 • Citymind

  Citymind je AI chatbot pro weby měst a státní správu. Zásadně usnadní a urychlí komunikaci občana s městem, zpřístupní relevantní informace. Chatbot pro všechny osoby, nehledě na jejich technickou zdatnost, věk a komunikační dovednosti.

  Citymind is an AI chatbot for city and government websites. It will greatly facilitate and speed up the citizen’s communication with the city, making relevant information available. Chatbot for all people, regardless of their technical proficiency, age and communication skills.

 • urbiq

  Projekt urbiq se zabývá vývojem nástroje pro efektivní tvorbu, komunikování a monitoring naplňování veřejných strategií. Jednou z hlavních oblastí projektu je transformace a vizualizace strategických dokumentů ze statických PDF do formy uživatelsky přívětivých interaktivních aplikací. Tyto aplikace nabízejí možnost obsahy dokumentů průběžně aktualizovat, odkazovat na zdroje i příklady dobré praxe a v neposlední řadě jsou skvělým nástrojem pro prezentování strategií veřejnosti. Naším cílem je zefektivnit naplňování veřejných strategií, usnadnit jejich komunikování směrem k široké veřejnosti a napomoci tak společnosti posunout se směrem k udržitelnější budoucnosti.

  // The urbiq project deals with the transformation of public strategies, concepts or other planning documents into a more attractive and effective form – interactive applications. Our goal is to help move society towards sustainable future – to meet the set goals and to better communicate the whole documents to the public. We are on our way to building a digital tool for creating, visualising and evaluating public strategies.

 • KultiVary

  Pěstujeme kulturu Karlovarského kraje. Tvoříme krajskou identitu, podporujeme místní kulturní dění, píšeme, točíme, mluvíme, sdílíme… Prostě ze všech sil pracujeme na tom, aby se tu žilo lépe.

  // We create a regional identity, we support local cultural events, we write, we shoot, we talk, we share … We simply do our best to make life better here.

 • Blinkee.city Czech

  Nabízíme efektivní a udržitelnou dopravu po městě pomocí sdílených elektroskútrů, které neprodukují hluk ani škodlivé emise.

  // We introduce a fast, efficient and ecological transport through a crowded city via shared e-scooters that does not produce emissions nor noise.

 • Senior a student

  Senior a Student představuje novou možnost dostupného bydlení v univerzitních městech. Cílem projektu je zprostředkovat spolubydlení studentům u seniorů, kteří mají ve svých domácnostech volné pokoj a uvítali by častější společnost.


  Senior and student introduce a new opportunity of affordable living in universities cities. The goal of the project is to mediate share living for students in seniors habitation, who have free rooms in their houses and would be open to have young company.

 • Rekáva

  Jsme první organizace v České republice, která se specializuje na svoz odpadu z kávové sedliny k dalšímu udržitelném využití. Snažíme se změnit současnou strukturu likvidace kávové sedliny a vytvářet komunitu kolem kávového odpadu.


  We are the first organization in the Czech Republic specializing in the collection of coffee sediment waste for further sustainable use. We strive to change the current structure of coffee sediment disposal and create a coffee waste focused community.

 • RUPERT

  Dobročinná platforma Rupert propojuje příjemné s užitečným. Dejte si dobročinný nápoj ve své oblíbené kavárně a nebo podpořte lokální dobročinné projekty přímo v naší aplikaci.

 • Grand Garden

  Grand Garden is a vision of sustainability in the care of seniors with garden therapy. The population gets progressively older, the need for a dignified and effective care for the elderly rises and the number of people in homes for the elderly increases. A large number of homes for the elderly has outdoor spaces that are possible to transform to therapeutic garden. Garden therapy can be simply thought of as a assisted gardening with therapeut / gardener. Innovativeness of Grand Garden is growing bio herbs with a story to sell. Therapy becomes gainful activity.

 • People In Safety

  The project „People In Safety“ integrates social, economic and technical aspects. The municipalities are offered an economically reasonable solution to cope with the needs of homeless people. The project also includes a proposition on homeless people employment. The Module is designed to benefit from the natural body heat of the users. All additional maintenance processes of the Modul are powered by solar energy so it is completely self-sufficient.

 • Rekola

  We believe that every city deserves bikesharing. And that you can start one without city council support or thousands of dollars. We’re making it happen in Prague right now and would love to spread the idea into more cities.
  Our system is different from most bikesharing systems, as we are not using any fixed stations. Bikes are just locked on the streets with normal code bike lock. You have a mobile application that gives you the right code to unlock a bike in front of you. After that you just ride wherever you want to. And you lock the bike anywhere you want for someone else to pick it up.

 • Fair Art

  Fair Art is a group of young students of law and lawyers, as well as artists and curators, who share interest in contemporary art and law. Fair Art aims to become a helping hand to the art community as well as a legal advisor, partner in debate between state institutions and the world of art, champion of fair legal regulation. Fair Art is a principle. We want to be fair.