SDG: Industry, Innovation and Infrastructure

 • MEESTO

  MEESTO je studentské řešení městských problémů pomocí sociologického výzkumu. Studenti humanitních i technických oborů pod vedením odborníků aplikují své studijní metody. Výsledky projektů budou dále rozvíjeny a realizovány za účelem zisku.

  MEESTO is a student-led solution to urban problems through sociological research. Under the guidance of experts, students from both humanities and engineering disciplines apply their study methods. The results of the projects will be further developed and implemented for profit.

 • Gomed

  Gomed je revolučním rozcestníkem lékařských urgentních příjmů a akutních ambulancí, který se zaměřuje na dvě klíčová problémová místa – dlouhé čekací doby a nedostatek informací.

  Naše inovativní platforma umožní pacientům rychlý a přesný přístup k odborné péči tím, že je navede k nejbližší vhodné lékařské ordinaci pro jejich konkrétní potřeby. Tímto způsobem snižujeme nejen stres pacientů, ale i vytížení zdravotnických zařízení a jejich personálu.

  Gomed také poskytuje aktuální informace o čekacích dobách, což umožňuje pacientům zvolit optimální místo pro svou péči. Díky Gomedu mohou pacienti získat potřebnou péči efektivněji a zdravotníci se mohou soustředit na to, co opravdu umí nejlépe – léčit.

  ——————–

  Gomed is a revolutionary directory of medical emergencies and acute care clinics that focuses on two key problem areas – long waiting times and lack of information.

  Our innovative platform enables patients to have quick and accurate access to specialized care by guiding them to the nearest suitable medical facility for their specific needs. In this way, we reduce not only the stress of patients but also the strain on healthcare facilities and their staff.

  Gomed also provides up-to-date information on waiting times, allowing patients to choose the optimal location for their care. Thanks to Gomed, patients can receive the necessary care more efficiently, and healthcare professionals can focus on what they do best – treating.

 • Asistent na blízku

  Asistent na blízku představuje aplikaci, která zjednodušuje a urychluje komunikaci mezi pečujícími a osobami se zdravotním postižením (klienty) a poskytovateli asistenčních služeb (asistenty a dobrovolníky). Prostřednictvím této aplikace se uživatelé poptávající asistenční služby mohou přímo propojit s aktivními a dostupnými lidmi, kteří danou službu poskytují, a domluvit se na jejím provedení a dalších důležitých detailech. Flexibilita aplikace usnadňuje administrativu před asistencí i po jejím provedení, ale hlavně slouží k vypořádávání se s urgentními situacemi, které se v životě pečujícího či osoby se zdravotním postižením mohou naskytnout, a přizpůsobit tak službu na míru individuálním potřebám klientů.

  The Assistant Nearby represents an application that simplifies and accelerates communication between caregivers and individuals with disabilities (clients), as well as providers of assistance services (assistants and volunteers). Through this application, users seeking assistance services can directly connect with active and available people who provide the given service and arrange for its execution and other important details. The application facilitates a flexible procedure for the assistants (or volunteers) to sign a contract to show readiness and compatibility for their role, but most importantly, it serves to deal with urgent situations that may arise in the lives of caregivers or individuals with disabilities, thus customizing the service to the unique needs of the clients.

 • urbiq

  Projekt urbiq se zabývá vývojem nástroje pro efektivní tvorbu, komunikování a monitoring naplňování veřejných strategií. Jednou z hlavních oblastí projektu je transformace a vizualizace strategických dokumentů ze statických PDF do formy uživatelsky přívětivých interaktivních aplikací. Tyto aplikace nabízejí možnost obsahy dokumentů průběžně aktualizovat, odkazovat na zdroje i příklady dobré praxe a v neposlední řadě jsou skvělým nástrojem pro prezentování strategií veřejnosti. Naším cílem je zefektivnit naplňování veřejných strategií, usnadnit jejich komunikování směrem k široké veřejnosti a napomoci tak společnosti posunout se směrem k udržitelnější budoucnosti.

  // The urbiq project deals with the transformation of public strategies, concepts or other planning documents into a more attractive and effective form – interactive applications. Our goal is to help move society towards sustainable future – to meet the set goals and to better communicate the whole documents to the public. We are on our way to building a digital tool for creating, visualising and evaluating public strategies.

 • WasteNo

  Vytvořit svět bez obalového odpadu je možné. Jak přechodem na znovupoužitelné obaly, ale je to náročné bez chybějící systémové infrastruktury, a to změní WasteNo systém pro správu znovupoužitelných obalů. WasteNo Future

  // To create a world without wasteful packaging is possible. However, what is missing is a functional and effective infrastructure. The aim of WasteNo is, therefore, to create such a network that would allow redistribution of reusable packaging among both producers and consumers and deliver the packaging back for its next life.

   

 • Blinkee.city Czech

  Nabízíme efektivní a udržitelnou dopravu po městě pomocí sdílených elektroskútrů, které neprodukují hluk ani škodlivé emise.

  // We introduce a fast, efficient and ecological transport through a crowded city via shared e-scooters that does not produce emissions nor noise.

 • Rekáva

  Jsme první organizace v České republice, která se specializuje na svoz odpadu z kávové sedliny k dalšímu udržitelném využití. Snažíme se změnit současnou strukturu likvidace kávové sedliny a vytvářet komunitu kolem kávového odpadu.


  We are the first organization in the Czech Republic specializing in the collection of coffee sediment waste for further sustainable use. We strive to change the current structure of coffee sediment disposal and create a coffee waste focused community.

 • NAHAKU

  Designové studio poukazující na problematiku nadměrné produkce odpadu. Nezatěžujeme životní prostředí, přetváříme již vyrobené.

 • Melogee

  Věříme tomu, že na hudební nástroj se může naučit hrát úplně každý. Chceme vytvořit prostor, kde se budou moct potkávat amatérští hráči.

 • Darcovský zip

  Donor Zip – Donor Zip helps solve electronic fundraising for nonprofit organizations in the 21st century. The project is built so that it can be accessed by any non-profit organization, endowment fund or similar, regardless of their area of assistance or the end beneficiary (disabled people, disease research, etc.). It is an application add-on for e-shops that has never been released and run in the Czech Republic before. The principle is very simple. At the end of your online purchase, you can choose to support an organization of your choosing, in any amount, without having to give the organization your contact details.

 • Sharygator

  Have you ever come to your home or garage and thought you own way too many things? We think overconsumption is a common problem of the first world countries. We also strongly believe that the things you own end up owning you. Ownership requires time, space and resources. Why producing 100 drills when 10 would be enough? This is why we’ve started Sharygator, a place that is connecting people who own something they don’t use on a regular basis with people who are looking for that specific thing right that minute! Sharygator enables people to experience more with less and be a tiny bit freer.

 • People In Safety

  The project „People In Safety“ integrates social, economic and technical aspects. The municipalities are offered an economically reasonable solution to cope with the needs of homeless people. The project also includes a proposition on homeless people employment. The Module is designed to benefit from the natural body heat of the users. All additional maintenance processes of the Modul are powered by solar energy so it is completely self-sufficient.