SDG: Reduced Inequalities

 • TABU

  Smyslem TABU je otevírat diskuzi o tabuizovaných tématech na základních a středních školách. Prostřednictvím interaktivních workshopů, vedených studenty psychologie, žáky učíme, jak problémy správně identifikovat a nastiňujeme kroky, které při jejich výskytu zaujmout. Formou primární prevence se snažíme předejít a minimalizovat negativní dopady těchto problémů na jejich životy.

  Spolu s odborníky z oblastí psychologie, adiktologie a datové analytiky tvoříme podpůrné systémy, materiály a testy, odhalující rizikovost výskytu jednotlivých problémů u žáků ve třídě.

  The purpose of TABU is to initiate discussions on taboo topics in primary and secondary schools. Through interactive workshops led by psychology students, we provide participants with the skills to accurately identify these issues and guide them in determining the appropriate steps to address them. Through primary prevention, we aim to prevent and minimize the negative impacts of these issues on their lives.

  In collaboration with experts in the fields of psychology, addiction studies and data analytics, we create support systems, materials and tests that uncover the risk of various problems occurring among students in classrooms.

 • rigo

  Rigo je aplikace, která pomáhá tlumočit v reálném čase v různých životních situacích cizincům žijící v ČR, kteří potřebují překonat jazykovou bariéru.

  Rigo is an app that helps translate in real time in various life situations for foreigners living in the Czech Republic who need to overcome the language barrier.

 • MEESTO

  MEESTO je studentské řešení městských problémů pomocí sociologického výzkumu. Studenti humanitních i technických oborů pod vedením odborníků aplikují své studijní metody. Výsledky projektů budou dále rozvíjeny a realizovány za účelem zisku.

  MEESTO is a student-led solution to urban problems through sociological research. Under the guidance of experts, students from both humanities and engineering disciplines apply their study methods. The results of the projects will be further developed and implemented for profit.

 • Nebuď na to sama

  Platforma pro podporu duševního zdraví žen v každém věku: Záměrem je vytvořit pro ČR unikátní projekt s cílem informovat, destigmatizovat a budovat komunitu i systém dostupné podpory pro specifické situace, se kterými se ženy potýkají. Začínáme kampaní na Instagramu (nebud_na_to_sama); do budoucna plánujeme spuštění webu, nabídku workshopů pro organizace i veřejnost, a vybudování komunitního terapeutického centra pro ženy.

  // A platform to support women’s mental health at any age: The intention is to create a unique project for the Czech Republic with the aim of informing, destigmatizing and building a community and system of accessible support for specific situations faced by women. We are starting an Instagram campaign (nebud_na_to_sama), and in the future we plan to launch a website, offer workshops for organisations and the public, and build a community therapy centre for women.

 • Numi – tvůj průvodce duševním zdravím 🧡

  Projekt Chatbot Numi využívá komunikační technologii chatbota. Numi dle předepsaného scénáře veřejnosti odpovídá na citlivé otázky týkající se duševního zdraví, pomáhá snížit stigmatizaci a poskytuje relevantní informace ohledně psychologické péče v České republice. Robot lidské chování nesoudí a konverzace probíhá přirozeně, v bezpečí a anonymitě. Jednou z nejohroženějších skupin duševními problémy jsou nyní mladí lidé (18–30 let) a především těm může Numi poradit, jaký by mohl být jejich další krok na cestě za duševní pohodou.

  Vývoj chatbota Numiho lze sledovat na instagramovém účtu @chatbotnumi

  Předem děkujeme za podporu! 🤖

  // The Chatbot Numi project uses chatbot communication technology. Following a prescribed script, Numi answers sensitive mental health questions, helps to reduce stigma and provides relevant information about mental health care in the Czech Republic. The robot does not judge and the conversation flows naturally, safely and anonymously. Our project is targeting mainly young people (18-30 years old) who are now one of the most dangered groups by mental health issues. Numi could offer a hand in deciding what one‘s next step could be.

  You can follow the development of Numi on the instagram account @chatbotnumi

  Thank you in advance for your support! 🤖

 • Animi

  Více než 1 miliarda lidí trpí alexithymií – neschopností identifikovat, pojmenovat, regulovat a komunikovat své emoce. Má drastický negativní dopad na vztahy, duševní a fyzické zdraví a účinnost terapie. Na trhu neexistuje žádné řešení, které by řešilo tento pravděpodobně nejvíce přehlížený problém duševního zdraví. Mobilní aplikace Animi pomáhá lidem identifikovat a pojmenovat jejich konkrétní emoce, a to logickým způsobem, kterému rozumí, a v budoucnu je poté naučí emoci i regulovat a komunikovat.

  // Over 1 billion people suffer from alexithymia – the inability to identify, label, regulate, and communicate their emotions. It has a drastic negative effect on relationships, mental and physical health, and therapy effectiveness. There is no clear solution addressing this probably most overlooked mental health condition. Animi app is helping those people identify and label their granular emotions in a logical way they understand, and will guide them through regulating and communicating them.

   

 • SeniorOn

  Projekt je pro seniory, kteří chtějí častější kontakt se svými blízkými. Projekt SeniorOn nabízí vzdělávací kurz, který je zaměřen na práci se sociálními sítěmi a moderními technologiemi. Projekt řeší odloučení seniora od rodiny, neznalost moderních technologií a mezigenerační distanc.

  // This project is for seniors who want more frequent contact with their loved ones. The SeniorOn project offers a training course that focuses on working with social networks and modern technologies. This project solves separation of the seniors from their families, ignorance of modern technologies and intergenerational distance.

 • Seek Speak

  Seek Speak se zaměřuje na osoby s poruchou sluchu nebo řeči, kde vytváříme neuronovou síť pomocí jazyka Python, čímž se snažíme naučit model co nejlépe vyhodnocovat odchylky ve výslovnosti a doporučit nejvhodnější učební sady pro konkrétní typ poruchy, které pak mohou sloužit jako zprostředkovatel telemedicínské pomoci mezi pacienty a logopedy. Po validaci a diskuzích s odborníky je naším cílem zvýšit počet osob, které již komunikují ústně z 30 % na 70 %.

  // Seek Speak focuses on people with hearing impairment or speech impediment, where we are building a neural network in Python where we try to teach the model to best evaluate deviations in pronunciation and recommend the most appropriate learning sets for a specific type of disorder, which then can serve as an intermediary telemedicine aid between patients and speech therapists. After validation and discussions with experts, our aim is to increase the number of people who already communicate orally, from 30% to 70%.

 • Emoter

  EMOTER je nezisková organizace, která propojuje zdravotníky z České republiky a Ugandy. V rámci našich výjezdů pomáháme lidem, kteří nemají přístup k lékařské péči a lékům samotným. Vyjíždíme do odlehlých oblastí Ugandy, kde ošetřujeme, očkujeme a šíříme povědomí o prevenci. Podpořte nás finančním darem a pomozte nám tak zachránit další lidský život.


  EMOTER is a non-profit organization connecting healthcare workers from the Czech Republic and Uganda. During our trips, we help people who do not have access to medical care and medicines. We travel to remote parts of Uganda where we treat, vaccinate and spread prevention awareness. Support us with a donation and help us safe another human life.

 • Neo.way

  Náš tým Neo.way řeší téma ženské intimity. Hlavní skupinou jsou pacientky s MRKH syndromem. Vytváříme platformu, kde překládáme texty, sdílíme příběhy a navzájem se informujeme. Také otevíráme tabuizované téma o neovaginálních operací či bolestivém sexu. Vytváříme pomůcku, která pomáhá ženám s MRKH syndromem, vaginismem nebo ženám, které mají bolesti při sexu a byla jim doporučena dilatační léčba.


  Our Neo.way team addresses female intimacy. The primary target group are patients suffering from the MRKH syndrome. We are building a platform where we translate texts, share stories and keep each other informed. We also aim to open the taboo topic of neovaginal surgery and painful sex. We are creating an aid that helps women suffering from the MRKH syndrome, vaginism and women who experience pain during sex and have been recommended a dilatation treatment.

 • A-BLE

  A-BLE je aplikácia, ktorá pomáha deťom s poruchou autistického spektra (PAS) prežiť svoj deň naplno. 

  Základom aplikácie je obrázkový rozvrh, ktorý vizuálne popisuje nadchádzajúce aktivity a udalosti. Užívateľská prívetivosť a odmenový systém podporujú dieťa, aby rozvrh používalo s radosťou. Vďaka nastaviteľnosti a spôsobu zobrazovania informácií sa dokáže prispôsobiť deťom s rôznymi potrebami.


  A-BLE supports individuals on the autism spectrum to functionally engage in daily tasks. The app uses visual picture schedules to organize and structure activities. To encourage consistent use, the app incorporates a motivating interface and rewards system, which additionally trains social skills. A-BLE adjusts to the diverse needs of different individuals given its many customizability options. 

 • Za svojim snom

  Projekt Za svojim snom je vzdelávací program pre stredoškolákov zo sociálne znevýhodneného a menej podnetného prostredia. Vďaka absolvovaniu programu objavia a spoznajú svoj talent, vyberú si kariérne smerovanie, dostanú kontakt na vhodných zamestnávateľov a budú si vedomí toho, že aj oni môžu snívať.


  Za svojim snom is an educational program for high school students from socially disadvantaged and understimulating environments. While in the program, they will discover and recognize their talents, choose their career direction, receive contact details for suitable employers, and they will understand that they are also allowed to have dreams.

 • Act!

  Cílem projektu Act! je eliminace sexuálního obtěžování ve firmách a školách, a to pomocí workshopů, během kterých se zaměstnanci nebo studenti naučí, jak efektivně intervenovat, pokud jsou svědky sexuálního obtěžování. V rámci projektu se zaměřujeme právě na třetí stranu, přihlížející, protože ti mají často klíčovou roli v tom, jak daná situace dopadne. V praxi ale bohužel platí, že lidé buď nevědí, jak přesně mají zakročit nebo doufají, že to udělá někdo jiný, takže v závěru nikdo nezasáhne. Účastníci workshopů Act! si proto vyzkouší modelové situace a získají praktické dovednosti, díky kterým budou vědět, jak účinně zareagovat, když jsou svědky sexuálního obtěžování.


  The Act! project aims to eliminate sexual harassment from companies and schools by running workshops during which employees and students learn how to intervene effectively should they witness sexual harassment. This project targets the third party – onlookers because they often play a major role in the outcome of the situation. Unfortunately, in reality, people either do not know exactly how to intervene or hope that someone else would do it so eventually no one intervenes. Act! workshop participants practice model situations and acquire practical skills that teach them how to respond effectively should they witness sexual harassment.

 • Umění lidem

  Umění Lidem chce znevýhodněným lidem představit umění jako formu terapie, sebepoznání, útěchy, sdílení, řemesla, ale především se snažíme rozvinout jejich kreativní stránku. Vzniklá díla potom bude možné zakoupit na jejich e-shopu, čímž podpoříte i další organizace podobného typu.


  Umění Lidem plan to introduce art to disadvantaged people as a form of therapy, self-exploration, solace, sharing, craft, but they mainly aim to develop their creative talent. The artwork will then be available for purchase through their online store. The proceeds will be used to support other similar organizations.

 • Melogee

  Věříme tomu, že na hudební nástroj se může naučit hrát úplně každý. Chceme vytvořit prostor, kde se budou moct potkávat amatérští hráči.