SDG: Good Health and Well-being

 • Nebuď na to sama

  Platforma pro podporu duševního zdraví žen v každém věku: Záměrem je vytvořit pro ČR unikátní projekt s cílem informovat, destigmatizovat a budovat komunitu i systém dostupné podpory pro specifické situace, se kterými se ženy potýkají. Začínáme kampaní na Instagramu (nebud_na_to_sama); do budoucna plánujeme spuštění webu, nabídku workshopů pro organizace i veřejnost, a vybudování komunitního terapeutického centra pro ženy.

  // A platform to support women’s mental health at any age: The intention is to create a unique project for the Czech Republic with the aim of informing, destigmatizing and building a community and system of accessible support for specific situations faced by women. We are starting an Instagram campaign (nebud_na_to_sama), and in the future we plan to launch a website, offer workshops for organisations and the public, and build a community therapy centre for women.

 • Numi – tvůj průvodce duševním zdravím 🧡

  Projekt Chatbot Numi využívá komunikační technologii chatbota. Numi dle předepsaného scénáře veřejnosti odpovídá na citlivé otázky týkající se duševního zdraví, pomáhá snížit stigmatizaci a poskytuje relevantní informace ohledně psychologické péče v České republice. Robot lidské chování nesoudí a konverzace probíhá přirozeně, v bezpečí a anonymitě. Jednou z nejohroženějších skupin duševními problémy jsou nyní mladí lidé (18–30 let) a především těm může Numi poradit, jaký by mohl být jejich další krok na cestě za duševní pohodou.

  Vývoj chatbota Numiho lze sledovat na instagramovém účtu @chatbotnumi

  Předem děkujeme za podporu! 🤖

  // The Chatbot Numi project uses chatbot communication technology. Following a prescribed script, Numi answers sensitive mental health questions, helps to reduce stigma and provides relevant information about mental health care in the Czech Republic. The robot does not judge and the conversation flows naturally, safely and anonymously. Our project is targeting mainly young people (18-30 years old) who are now one of the most dangered groups by mental health issues. Numi could offer a hand in deciding what one‘s next step could be.

  You can follow the development of Numi on the instagram account @chatbotnumi

  Thank you in advance for your support! 🤖

 • MedicRise

  MedicRise je neziskovou vzdělávací organizací podporující zdravotníky v rozvoji komunikačních dovedností, čímž přispívá ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče, spokojenosti jejich uživatelů a tvorbě zdravého zdravotnického systému.

  // MedicRise is a non-profit educational organisation supporting healthcare professionals in their development of communication skills, thus contributing to the improvement of the quality of provided health care, the satisfaction of their patients and the creation of a healthy health care system.

 • Mamio

  Cena poroty

  Skoro polovina populace se během svého života stane mámou. A 80 % z nich se během mateřství cítí osaměle. Jak je možné, že ještě neexistuje personalizovaná a uživatelsky přívětivá platforma v mobilu, která by mateřství ulehčovala a umožnila ho ženám sdílet? Toto chceme změnit.

  Vytváříme mobilní aplikaci Mamio, která propojuje mámy podle věku dítěte, lokace a zájmů, umožňuje jim se vzájemně podporovat a jednoduše najít aktivity vhodné pro děti. Mamio má čtyři hlavní funkce: matchovací platformu pro mámy, mapu aktivit pro mámy s dětmi, newsfeed pro vzájemnou podporu, kde se mámy budou moci podporovat a sdílet své know-how, a chat. Díky Mamiu budou mít ženy potřebnou podporu a mateřskou komunitu po ruce – přímo ve svém mobilu.

  Aplikaci spustíme již tento podzim a výhra nám pomůže urychlit vývoj a dostat Mamio k více mámám.

  // Almost half the population become moms at some point in their lives. 80% of them admit feeling lonely. How come there is still no personalized, user-friendly platform to help moms share their experiences and support each other? That is what we want to change.

  We are building Mamio, a mobile app that connects moms based on their child’s age, their location, and interests. Mamio helps moms support each other and easily find child-friendly places and activities. Mamio has four main features: a matching platform for moms, a map with child-friendly places, newsfeed, and chat.

  Mamio will launch this autumn. Winning SIA would help us accelerate development and get the app to more moms.

   

   

 • Animi

  Cena poroty

  Více než 1 miliarda lidí trpí alexithymií – neschopností identifikovat, pojmenovat, regulovat a komunikovat své emoce. Má drastický negativní dopad na vztahy, duševní a fyzické zdraví a účinnost terapie. Na trhu neexistuje žádné řešení, které by řešilo tento pravděpodobně nejvíce přehlížený problém duševního zdraví. Mobilní aplikace Animi pomáhá lidem identifikovat a pojmenovat jejich konkrétní emoce, a to logickým způsobem, kterému rozumí, a v budoucnu je poté naučí emoci i regulovat a komunikovat.

  // Over 1 billion people suffer from alexithymia – the inability to identify, label, regulate, and communicate their emotions. It has a drastic negative effect on relationships, mental and physical health, and therapy effectiveness. There is no clear solution addressing this probably most overlooked mental health condition. Animi app is helping those people identify and label their granular emotions in a logical way they understand, and will guide them through regulating and communicating them.

   

 • Máš Chvilku

  Přivádíme dobrovolnictví do 21. století. Chytře propojujeme ty s nedostatkem času a sil s těmi s dobrým srdcem. Bavíme se u toho! 

  // We make volunteering fit for the 21st century. We smartly connect those lacking time with those who have a good heart. And we enjoy it!

 • Case care

  Case care je komunikační platforma pro domácí paliativní péči.
  Case care věří, že odejít v klidu svého domova může každý.

  Představuji Vám online platformu, která spojuje všechny stakeholdery, kterých se domácí paliativní péče týká. Umožňuje jednoduchý přístup k know-how a vzdělávacím materiálům. Nabízí přehledné vedení evidence a komunikace mezi pacientem a těmi, které právě potřebuje.

  Vše s cílem snížení utrpení, zachování důstojnosti a kvality života.

  // Case care is a communication platform for home palliative care.
  Case care believes that anyone can complete their life in the comfort of their home.

  Let me introduce to you an online platform which connects all stakeholders in home palliative care. It enables easier access to know-how and education resources, offers swifter communication between the involved parties and it makes record keeping easier.

  All with the goal of reducing suffering, preserving dignity and quality of life.

 • Seek Speak

  Cena poroty

  Seek Speak se zaměřuje na osoby s poruchou sluchu nebo řeči, kde vytváříme neuronovou síť pomocí jazyka Python, čímž se snažíme naučit model co nejlépe vyhodnocovat odchylky ve výslovnosti a doporučit nejvhodnější učební sady pro konkrétní typ poruchy, které pak mohou sloužit jako zprostředkovatel telemedicínské pomoci mezi pacienty a logopedy. Po validaci a diskuzích s odborníky je naším cílem zvýšit počet osob, které již komunikují ústně z 30 % na 70 %.

  // Seek Speak focuses on people with hearing impairment or speech impediment, where we are building a neural network in Python where we try to teach the model to best evaluate deviations in pronunciation and recommend the most appropriate learning sets for a specific type of disorder, which then can serve as an intermediary telemedicine aid between patients and speech therapists. After validation and discussions with experts, our aim is to increase the number of people who already communicate orally, from 30% to 70%.

 • Řemeslow

  Community Award

  První jednotná webová platforma s kurzy na řemeslo, ruční práce, opravářství. Všeobecně je ve společnosti dáván důraz na softskills, my dáváme důraz na hardskills. Proč? Lidé darují své hlavě odpočinek a začnou tvořit rukama.

  // First unified online platform for craft and handiwork courses with a vision to make an easier access to all crafts in order to increase craftskills in upcoming young generations.

 • Emoter

  EMOTER je nezisková organizace, která propojuje zdravotníky z České republiky a Ugandy. V rámci našich výjezdů pomáháme lidem, kteří nemají přístup k lékařské péči a lékům samotným. Vyjíždíme do odlehlých oblastí Ugandy, kde ošetřujeme, očkujeme a šíříme povědomí o prevenci. Podpořte nás finančním darem a pomozte nám tak zachránit další lidský život.


  EMOTER is a non-profit organization connecting healthcare workers from the Czech Republic and Uganda. During our trips, we help people who do not have access to medical care and medicines. We travel to remote parts of Uganda where we treat, vaccinate and spread prevention awareness. Support us with a donation and help us safe another human life.

 • Congroo

  V Congroo podporujeme mladé studenty v jejich vlastní cestě za spokojeností. Věříme, že za správných podmínek je každý schopen rozhodovat o své budoucnosti tak, aby plnil svůj potenciál. Vytváříme proto prostředí, ve kterém se může člověk poznat, rozvíjet a svobodně rozhodovat o tom, kým chce být.

  Poskytujeme myšlenky a nástroje, které vedou k celoživotnímu rozvoji.


  Congroo supports young students on their own journey towards satisfaction. We believe that under the right circumstances everyone is able to decide on their future to reach their full potential. That is why we create an environment in which one can discover, develop and freely decide on who they want to be.

  We offer ideas and tools that lead to lifelong development.

 • Neo.way

  Náš tým Neo.way řeší téma ženské intimity. Hlavní skupinou jsou pacientky s MRKH syndromem. Vytváříme platformu, kde překládáme texty, sdílíme příběhy a navzájem se informujeme. Také otevíráme tabuizované téma o neovaginálních operací či bolestivém sexu. Vytváříme pomůcku, která pomáhá ženám s MRKH syndromem, vaginismem nebo ženám, které mají bolesti při sexu a byla jim doporučena dilatační léčba.


  Our Neo.way team addresses female intimacy. The primary target group are patients suffering from the MRKH syndrome. We are building a platform where we translate texts, share stories and keep each other informed. We also aim to open the taboo topic of neovaginal surgery and painful sex. We are creating an aid that helps women suffering from the MRKH syndrome, vaginism and women who experience pain during sex and have been recommended a dilatation treatment.

 • Senior a student

  Senior a Student představuje novou možnost dostupného bydlení v univerzitních městech. Cílem projektu je zprostředkovat spolubydlení studentům u seniorů, kteří mají ve svých domácnostech volné pokoj a uvítali by častější společnost.


  Senior and student introduce a new opportunity of affordable living in universities cities. The goal of the project is to mediate share living for students in seniors habitation, who have free rooms in their houses and would be open to have young company.

 • Indiánky

  Jsou první neziskovou organizaci zabývající se neplodností, hormonální nerovnováhou, PCOS a endometriózou, založily Ann a Kája v květnu 2019. Od té doby se šíří celorepublikovou osvětu a ukazují nejen dívkám, že v tom rozhodně nejsou samy.
  Holky daly dohromady webovou stránku indianky.cz jako základní kámen pro vytvoření zázemí bez strašení a studu, kde chtějí ukázat všechny možné cesty k plodnosti a pořádají setkání lidí se stejnou výzvou – prostě to, co jim samotným v ČR chybělo. Do budoucna chystají spolupráci s lékařskou i širší veřejností a chtějí stát u zrodu nového společenského pohledu na potíže s (ne)plodností. Jejich síly aktuálně směřují k uvedení prvního, osvětového produktu na hormonální rovnováhu do sítě drogerií v České republice.


  We are the first non-profit organization specializing in infertility, hormonal imbalance, PCOS and endometriosis. The organization was founded in May 2019. Since then, it has been spreading awareness nationwide and showing not only girls that they are definitely not alone in this.
  The girls put together the website indianky.cz as a cornerstone for creating a fear and shame free environment where they want to show all possible paths to fertility and organize meetings of people facing the same challenge – essentially what they themselves missed in the Czech Republic. In the future, they are planning to cooperate with the medical and general public and want to stand at the onset of a new social perspective on (in)fertility issues. Their energy is currently directed at launching the first hormonal balance awareness product in a drugstore chain in the Czech Republic.