Smyslem TABU je otevírat diskuzi o tabuizovaných tématech na základních a středních školách. Prostřednictvím interaktivních workshopů, vedených studenty psychologie, žáky učíme, jak problémy správně identifikovat a nastiňujeme kroky, které při jejich výskytu zaujmout. Formou primární prevence se snažíme předejít a minimalizovat negativní dopady těchto problémů na jejich životy.

Spolu s odborníky z oblastí psychologie, adiktologie a datové analytiky tvoříme podpůrné systémy, materiály a testy, odhalující rizikovost výskytu jednotlivých problémů u žáků ve třídě.

The purpose of TABU is to initiate discussions on taboo topics in primary and secondary schools. Through interactive workshops led by psychology students, we provide participants with the skills to accurately identify these issues and guide them in determining the appropriate steps to address them. Through primary prevention, we aim to prevent and minimize the negative impacts of these issues on their lives.

In collaboration with experts in the fields of psychology, addiction studies and data analytics, we create support systems, materials and tests that uncover the risk of various problems occurring among students in classrooms.