Jsou první neziskovou organizaci zabývající se neplodností, hormonální nerovnováhou, PCOS a endometriózou, založily Ann a Kája v květnu 2019. Od té doby se šíří celorepublikovou osvětu a ukazují nejen dívkám, že v tom rozhodně nejsou samy.
Holky daly dohromady webovou stránku indianky.cz jako základní kámen pro vytvoření zázemí bez strašení a studu, kde chtějí ukázat všechny možné cesty k plodnosti a pořádají setkání lidí se stejnou výzvou – prostě to, co jim samotným v ČR chybělo. Do budoucna chystají spolupráci s lékařskou i širší veřejností a chtějí stát u zrodu nového společenského pohledu na potíže s (ne)plodností. Jejich síly aktuálně směřují k uvedení prvního, osvětového produktu na hormonální rovnováhu do sítě drogerií v České republice.


We are the first non-profit organization specializing in infertility, hormonal imbalance, PCOS and endometriosis. The organization was founded in May 2019. Since then, it has been spreading awareness nationwide and showing not only girls that they are definitely not alone in this.
The girls put together the website indianky.cz as a cornerstone for creating a fear and shame free environment where they want to show all possible paths to fertility and organize meetings of people facing the same challenge – essentially what they themselves missed in the Czech Republic. In the future, they are planning to cooperate with the medical and general public and want to stand at the onset of a new social perspective on (in)fertility issues. Their energy is currently directed at launching the first hormonal balance awareness product in a drugstore chain in the Czech Republic.