• Máš Chvilku

  Přivádíme dobrovolnictví do 21. století. Chytře propojujeme ty s nedostatkem času a sil s těmi s dobrým srdcem. Bavíme se u toho! 

  // We make volunteering fit for the 21st century. We smartly connect those lacking time with those who have a good heart. And we enjoy it!

 • Zasaď život

  Zasaď život je udržitelný projekt, který ma za cíl bojovat proti změně klimatu a předcházet odlesňování v České republice. Dává každému šanci snížit uhlíkovou stopu (jednotlivcům i společnostem) a vzdělává veřejnost díky svým workshopům.

  // With our sustainable project, we aim to fight climate change and deforestation in the Czech Republic. We offer both individuals and businesses the chance to reduce their carbon footprint and live more sustainably. We also value the power of education and we organise many events to teach the general public about sustainability.

 • KultiVary

  Pěstujeme kulturu Karlovarského kraje. Tvoříme krajskou identitu, podporujeme místní kulturní dění, píšeme, točíme, mluvíme, sdílíme… Prostě ze všech sil pracujeme na tom, aby se tu žilo lépe.

  // We create a regional identity, we support local cultural events, we write, we shoot, we talk, we share … We simply do our best to make life better here.

 • Case care

  Case care je komunikační platforma pro domácí paliativní péči.
  Case care věří, že odejít v klidu svého domova může každý.

  Představuji Vám online platformu, která spojuje všechny stakeholdery, kterých se domácí paliativní péče týká. Umožňuje jednoduchý přístup k know-how a vzdělávacím materiálům. Nabízí přehledné vedení evidence a komunikace mezi pacientem a těmi, které právě potřebuje.

  Vše s cílem snížení utrpení, zachování důstojnosti a kvality života.

  // Case care is a communication platform for home palliative care.
  Case care believes that anyone can complete their life in the comfort of their home.

  Let me introduce to you an online platform which connects all stakeholders in home palliative care. It enables easier access to know-how and education resources, offers swifter communication between the involved parties and it makes record keeping easier.

  All with the goal of reducing suffering, preserving dignity and quality of life.

 • WasteNo

  Vytvořit svět bez obalového odpadu je možné. Jak přechodem na znovupoužitelné obaly, ale je to náročné bez chybějící systémové infrastruktury, a to změní WasteNo systém pro správu znovupoužitelných obalů. WasteNo Future

  // To create a world without wasteful packaging is possible. However, what is missing is a functional and effective infrastructure. The aim of WasteNo is, therefore, to create such a network that would allow redistribution of reusable packaging among both producers and consumers and deliver the packaging back for its next life.

   

 • SeniorOn

  Projekt je pro seniory, kteří chtějí častější kontakt se svými blízkými. Projekt SeniorOn nabízí vzdělávací kurz, který je zaměřen na práci se sociálními sítěmi a moderními technologiemi. Projekt řeší odloučení seniora od rodiny, neznalost moderních technologií a mezigenerační distanc.

  // This project is for seniors who want more frequent contact with their loved ones. The SeniorOn project offers a training course that focuses on working with social networks and modern technologies. This project solves separation of the seniors from their families, ignorance of modern technologies and intergenerational distance.

 • Seek Speak

  Seek Speak se zaměřuje na osoby s poruchou sluchu nebo řeči, kde vytváříme neuronovou síť pomocí jazyka Python, čímž se snažíme naučit model co nejlépe vyhodnocovat odchylky ve výslovnosti a doporučit nejvhodnější učební sady pro konkrétní typ poruchy, které pak mohou sloužit jako zprostředkovatel telemedicínské pomoci mezi pacienty a logopedy. Po validaci a diskuzích s odborníky je naším cílem zvýšit počet osob, které již komunikují ústně z 30 % na 70 %.

  // Seek Speak focuses on people with hearing impairment or speech impediment, where we are building a neural network in Python where we try to teach the model to best evaluate deviations in pronunciation and recommend the most appropriate learning sets for a specific type of disorder, which then can serve as an intermediary telemedicine aid between patients and speech therapists. After validation and discussions with experts, our aim is to increase the number of people who already communicate orally, from 30% to 70%.

 • Řemeslow

  První jednotná webová platforma s kurzy na řemeslo, ruční práce, opravářství. Všeobecně je ve společnosti dáván důraz na softskills, my dáváme důraz na hardskills. Proč? Lidé darují své hlavě odpočinek a začnou tvořit rukama.

  // First unified online platform for craft and handiwork courses with a vision to make an easier access to all crafts in order to increase craftskills in upcoming young generations.

 • Nekrachni

  Webová a mobilní aplikace pro studenty ZŠ a SŠ s cílem zlepšit jejich finanční gramotnost, aby tak obstáli ve světě plném finančních příležitostí, ale také nástrah. Aplikace tvořená studenty pro studenty.

  // Web and mobile app for children and high schoolers which aims to improve economic and financial literacy so that young people will learn their way around the world full of not only financial opportunities but also threats.

 • Blinkee.city Czech

  Nabízíme efektivní a udržitelnou dopravu po městě pomocí sdílených elektroskútrů, které neprodukují hluk ani škodlivé emise.

  // We introduce a fast, efficient and ecological transport through a crowded city via shared e-scooters that does not produce emissions nor noise.